iletişim +90 324454 00 88

tropikal
narenciye
diğer meyveler

tümen kurumsal

Tedarikçi Aydınlatma Metni

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

Tümen Paketleme Ve Antrepo Hizmetleri Gıda İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. (TÜMEN) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi;

 • aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda,
 • tarafınız ile kurduğumuz iş ilişkisi kapsamında,
 • bizimle paylaşmış olduğunuz en güncel ve doğru veriler çerçevesinde,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.tumentarim.com  ‘da yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Tarafınızca, aramızdaki iş ilişkisine yahut ticari ilişkiye istinaden TÜMEN ile paylaşılan ve TÜMEN tarafından işlenen kişisel veriler aşağıda sayılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası vs.

İletişim Bilgisi

Adres, e-mail adresi, iletişim adresi, KEP adresi, telefon numarası vs.

Özlük Bilgisi

Bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri vs.

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.

Mesleki Deneyim Bilgisi

Unvan Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Tedarikçi ve/veya yetkilileri/çalışanları/ temsilcilerinin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları vs.

Finans Bilgisi

Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri vs.

Araç Bilgisi

Kişiye ait aracın model, marka, plaka vs bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi

CCTV kayıtları vs.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler

Referans Kişi Bilgisi

Referans kişiye ait bilgiler, referans durumu vs.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SEBEPLERİ

TÜMEN olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler (Vergi Usul Kanunu m.229 vd., Türk Ticaret Kanunu m.18/3 vb.), tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile TÜMEN’in meşru menfaatinin gerektirmesi, açık rızanızın bulunması halinde siz tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın tarafımıza sözlü ve/veya yazılı, elektronik, fiziki ortamda iletilmesine istinaden ve/veya TÜMEN tesis ve yerleşkelerinde bulunan kameralar aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz TÜMEN tarafından şu hallerde işlenmektedir:

Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve koşullarının yerine getirilmesi için;

 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Mal alım, satım, üretim, operasyon ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi,
 • Operasyon güvenliğinin temini,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Tarafınızca TÜMEN’e tedarik edilen mal ve/veya hizmete ilişkin iş ve işlemler ile kalitenin kontrolü,
 • Tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Tedarik sürecinin yürütülmesi,
 • Tedarikçiler, üçüncü taraflar ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, yine TÜMEN veri işleme ve veri saklama imha politikalarımızı uygulamak açısından hukuka uygun ve gerekli olduğu takdirde işlenebilir. TÜMEN tarafından savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan başvurunun usulüne uygun cevaplanabilmesi için ilgili başvuru ve yargılama süreçlerinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla da işlenebilecektir.

Görsel ve işitsel kayıtlarınız, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynak güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. (Konu hakkındaki detaylı süre tablosuna VERBİS üzerinden ulaşabilirsiniz.)

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

İşbu metnin 1 numaralı başlığı altında sayılmış olan kişisel verileriniz, gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde veya hukuka uygun alınmış açık rızanıza istinaden, işbu metnin 2 numaralı başlığı altında sayılan veri işleme amaçları yurtiçinde, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında başta olmak üzere TÜMEN’in hizmet aldığı tedarikçiler, mesleki danışmanlar, hissedarlar, muhasebeciler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 1. KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.tumentarim.com  dresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.